Help Center

Keshan Luitel

IT Department

01-4545885 , 01-4545886

9851349860 Ext:255  

keshan@nepalfinance.com.np

 

Note:

  • Support Time : 10 AM - 7 PM
  • नोटः कल सेन्टरबाट विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी समस्या एवं गुनासोहरुको समाधान गरिने र सो वाहेक संस्थाको काम कारवाहीसँग सम्बन्धीत अन्य गुनासो, समस्या एवं सुझाव भएमा संस्थाको गुनासो सुनुवाई अधिकारी मार्फत समाधान हुने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Find a Branch Near You

Our Products